ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
4
10
14
1
อนุบาล 3
9
16
25
1
รวมอนุบาล
13
26
39
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
7
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
11
6
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
7
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
6
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
4
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
10
4
14
1
รวมประถมศึกษา
47
34
81
6
รวมทั้งหมด
60
60
120
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
4
10
14
1
อนุบาล 3
9
16
25
1
รวมอนุบาล
13
26
39
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
6
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
11
6
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
6
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
6
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
4
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
10
4
14
1
รวมประถมศึกษา
47
32
79
6
รวมทั้งหมด
60
58
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook