ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2500  ในเนื้อที่ 4 ไร่  3 งาน  51 ตารางวา

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมี นายพิศ  คุณมาศ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนแห่งนี้มีรายนามผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

 1. นายพรหมมา สุภา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
 2. นายพิศ คุณมาศ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
 3. นายทองพันธ์ สง่างาม  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2507      ถึงวันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ.2518
 4. นายเสถียร เรืองศรี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ.2518  ถึงวันที่        2 กรกฎาคม  พ.ศ.2522
 5. นายประจวบ สมทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม  พ.ศ.2522

ถึงวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.2522

 1. นายเสถียร เรืองศรี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.2522 

ถึงวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2526 

 1. นายสมศักดิ์ หลาวทอง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2526

ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2527

 1. นายทองดี จันทบุตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.2527

ถึงวันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ.2529

 1. นายสมศักดิ์ หลาวทอง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.2529

ถึงวันที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ.2529 

 1. นายอรุณ พรหมคุณ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2529

ถึงวันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ.2531

 1. นายสมหมาย บัวจูม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531ถึงวันที่ 14   พฤษภาคม พ.ศ.2536
 2. นายชัยรัตน์ เรืองนาม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2541

ถึงวันที่ 25   กรกฎาคม พ.ศ.2548

 1. นายสันติ สีหนาถ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2541 ถึงวันที่ 25   กรกฎาคม พ.ศ.2548
 2. นายแสวง กุลพัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ.2548 

ถึงวันที่  9  ตุลาคม  2558

 1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 2. นางธันยพร บุญเติม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงปัจจุบัน

 

แรกเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์ได้มอบที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา และได้ช่วยกันหาเครื่องมือต่าง ๆ มาปลูกเป็นอาคารชั่วคราว ทำการสอนไปพลางก่อน ต่อมาเห็นว่ามีนักเรียนจำนวนมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและรับเงินบริจาคจากทางส่วนราชการปลูกสร้างอาคารเรียน

ปี  พ.ศ.  2507  รับเงินบริจาคจากผู้ปกครอง และจากทางราชการปลูกสร้างอาคารเอกเทศชั่วคราว

ปี  พ.ศ.  2519  สร้างบ้านพักครู แบบ ศก.12 ราคา 35,000 บาท

ปี  พ.ศ.  2522  คณะครูและผู้ปกครองบริจาคสร้างส้วม 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้าง

อาคารเรียนถาวร 1 หลัง ราคา 330,000 บาท และเปิดสอนถึงชั้น ป.6

ปี  พ.ศ.  2525  ผู้ปกครองซื้อที่ดินบริจาคเพิ่มอีก 1 ไร่เศษ

ปี  พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  3 หลัง  ราคา 64,000 บาท 

ปี  พ.ศ.  2534  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ราคา 700,000 บาท

ปี  พ.ศ.  2535  คณะกรรมการร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนซื้อที่ดินเพิ่มให้อีก 1 ไร่เศษ

ปี  พ.ศ.  2536  คณะกรรมการร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนซื้อที่ดินเพิ่มให้อีก 2 งาน และยกที่ดินสาธารณะให้อีก 2 งาน

ปี  พ.ศ.  2536  เปิดสอนระดับอนุบาล

ปี  พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณจากองค์การ ICS. ดังนี้

 • งบประมาณก่อสร้างระบบประปาโรงเรียน 176,344 บาท
 • แปลงเกษตรถาวร 14,200 บาท

ปี  พ.ศ.  2539  คณะกรรมการผู้ปกครองสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศเหนือ  ด้วยเงิน 105,976 บาท และองค์การ ICS. สร้างฉางข้าวให้ราคา 60,000 บาท

ปี  พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณ สร้างส้วมแบบ สปช.601/26

ปี พ.ศ. 2556 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารราชกระบังและนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน    ร่วมสร้างอาคารห้องสมุด – ห้องพยาบาล

ปี พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียน สปช.102/26

ปี พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วม สปช.604/45

          ปัจจุบัน  โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่  1 งาน  62 ตารางวาติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook