วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

พัฒนาสถานศึกษาสู่เป็นเลิศ เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นตฺถิ  ปัญญา  สมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook