ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายจันทกร เรืองประโคน 2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ อินทร์ตา 3. เด็กชายสมพล นาคนวล
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 12
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงณัฐกมล กระสังข์ 2. เด็กชายพสธร กระสังข์ 3. เด็กชายอัศวิน วงค์ก่อ
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 13
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายบูรภา พวงท้าว 2. เด็กชายวุฒิศักดิ์ จันทร์ไพรสน
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 17
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายพสธร กระสังข์ 2. เด็กชายวุฒิศักดิ์ จันทร์ไพรสน 3. เด็กชายอัศวิน วงค์ก่อ
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 13
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจือจันทร์
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 12
ชื่อผลงาน :การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรินภา นาคนวล
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 12


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook