ผลงานครู
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายธีระนันต์ อัครชาติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 14
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวิชญา กระสังข์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 11
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ แก้วหาญ
ตำแหน่ง : ครู
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 11
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรมณี นาคนวล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 10
ชื่อผลงาน :การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายธีระนันต์ อัครชาติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 11


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook