เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด before public
15 มิถุนายน 2563 8Thanabodee Thaworn ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ดาวน์โหลด
2 แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านกระเต็ล ปีการศึกษา 2562 (ฉบับสมบูณ์)
1 ตุลาคม 2562 30Thanabodee Thaworn ดาวน์โหลดเอกสาร
9 ดาวน์โหลด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook