การใช้บริการสารสนเทศอยู่ในระดับใด
ดีเยี่ยม
 
90.00%
ดี
 
10.00%
ปลานกลาง
 
0.00%
พอใช้
 
0.00%
ควรปรับปรุง
 
0.00%


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนบดี  ถาวร 

โรงเรียนบ้านกระเต็ล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

หมู่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook